+359 878 877 739
office@sofiaplatform.org
16.03.2021

Започна конкурсът за финансиране на проекти по програма „Европа като общност на граждани“ – Idea Challenge 2021

Illustration by actu&tactu (actu-tactu.de).
Idea Challenge 2021 е конкурс за финансиране на проекти, част от по-голямата програма „Европа като общност на граждани“(Civic Europe), реализирана от фондация „Софийска платформа“ и MitOst e.V. с подкрепата на фондация „Mercator“.
 
Конкурсът подкрепя граждански организации с цел укрепване на гражданската активност на местно ниво. Програмата предоставя не само възможност за финансиране, но и среда за сътрудничество с партньори, в която активните граждани могат да развият идеята си, намирайки устойчиви решения на местни обществени проблеми.
 
Ние вярваме, че участието на гражданите, особено на местно ниво, е предпоставка за наличието на отворени, функциониращи и приобщаващи граждански пространства.

Кандидатствайте за конкурсa за финансиране на проекти по програма „Европа като общност на граждани“ – Idea Challenge 2021

В рамките на конкурса ще бъдат избрани до 20 идеи от Централна, Източна и Южна Европа, които имат за цел засилването на гражданската активност на местно ниво. Можете да подадете кандидатурата си от 15 март до 13.00 часа EET на 26 април 2021 г. на следния адрес: https://civic-europe.eu/ideas/.

Защо си струва да участвам?

Печелившите идеи получават възможност за финансиране и допълнителна нефинансова подкрепа от края на 2021 г. до края на 2022 г.:
 • одобрените проекти в конкурса получават финансиране до 35 000 евро;
 • програмата предоставя на победителите в конкурса не само парични средства за реализацията на идеята. Тя засилва въздействието от реализацията на печелившите проекти чрез комбинация от взаимосвързани методи за подкрепа в три основни сфери: общност, развитие на капацитети и видимост. Трите сфери са избрани, заради тяхната важна роля в устойчивостта на дадена инициатива. Тази система за подкрепа се нарича Кръгове на промяната (Circles of Change) – повече информация за нея можете да намерите тук.

Кой може да кандидатства?

 1. Могат да кандидатстват само организации с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза. Не могат да кандидатстват физически лица.
Не е необходимо неправителствената Ви организация да е вече учредена и вписана към момента на кандидатстването. Необходимо е да сте вписани в съответните регистри на нестопански организации в обществена ползва в страната към момента на подписване на споразумението между Вас и финансиращата организация, в случай че проектното Ви предложение бъде одобрено за финансиране – т.е. най-късно до 31 август 2021 г. Ако това не е възможно, можете да кандидатстване чрез приемна организация.
 
Може да се намери по-подробна информация за правните и документални изисквания тук.
 
 1. Могат да кандидатстват само нестопански организации, регистрирани в следните държави: България, Гърция, Испания, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Чехия.

Какви проектни идеи се търсят?

Конкурсът търси да финансира проектни идеи, които отговарят на посочените по-долу критерии. Не се изисква подадените проектни идеи да отговарят на всички критерии едновременно, но съответствие с възможно най-много критерии е предимство:
 
 1. Проектни идеи, които целят да засилят гражданското участие на местно ниво, например по следните начини:
Проектните идеи трябва да насърчават колективни действия за решаване на проблеми и подобряване на качеството на живот на общността. Те трябва да помагат на членовете на общността да бъдат чути и да се включват активно в процеса на вземане на решения и изпълнение на местните политики, които ги засягат, както и да бъдат овластени да общуват с общността, местните власти и институции. Проектните предложения трябва да помагат на гражданите да развият знанията, уменията, ценностите и мотивацията си за активно участие в обществения, социалния и гражданския живот.
 
Печелившите проекти от миналогодишния конкурс могат да бъдат разгледани за информация тук.
 
 1. Проектни идеи, които създават диалог около важни и актуални теми за дадена общност и които събират и ангажират различни хора от общността. Такава проектна идея например би създала диалог между хора от една общност:
  • част от които имат високо доверие в местните институции, и друга част от които – нямат;
  • които вярват в стойността на гражданските действия и тези, които са скептични към тях;
  • които силно вярват в демокрацията и тези, които я поставят под въпрос и/или които нямат мнение или са апатични.
Още по-силна проектна идея би била такава, която ангажира и събира не само гражданите на дадена общност, но също така и местните граждански организации, местната власт и администрация, политици, бизнеси и др.
 
 1. Проектни идеи в общности и региони с ниски нива на гражданска кохезия, които често (но не винаги) се срещат извън големите градове. Такива общности и региони се характеризират с:
   • малко възможности за социално и политическо участие;
   • слабо разбиране на гражданските права и отговорности и малко възможности за гражданско образование и развиване на компетенции;
   • липса на доверие, свързаност и солидарност между членовете и групите в общността;
   • малко обществени пространства като например читалища, библиотеки, музеи; както и
   • слабо развито гражданско общество с малко или никакви граждански организации.
   
 2. Проектни идеи, които си поставят за цел устойчиви резултати, които целят да подобрят развитието на дадена общност в дългосрочен план. Проектни идеи, които наистина искат да опознаят целевата си група, обществения проблем, заинтересованите страни и искат да намерят цялостно системно решение. Такъв системен подход води до по-цялостни и устойчиви резултати.
Не могат да кандидатстват проекти свързани с/предвиждащи:
 • реализация на дигитални, художествени и други крайни продукти (например филми, учебни материали, приложения, произведения на изкуството), които не са насочени към проблеми на местно ниво и не включват общността в творческия процес;
 • събития с фестивален характер, спортни и развлекателни събития, както и еднократни събития, които нямат измеримо пряко въздействие върху местната общност и не попадат в критерия за устойчивост;
 • изследвания;
 • строителни дейности;
 • търговски ориентирани идеи/продукти, които са предназначени за последваща търговска употреба;
 • физически лица или групи от физически лица. Физическите лица могат да кандидатстват само ако използват т.нар. приемна организация.

Как да кандидатствам и какъв е процесът?

Кандидатите подават проектните си идеи на английски език на официалния сайт на програма „Европа като общност на граждани“ (https://civic-europe.eu/) след регистрация до 13:00 ч. ЕЕТ на 26 април 2021 г. Адресът за регистрация се намира тук. След като сте регистриран потребител, ще намерите бутона „създайте своята идея“ (“create your idea”) в пространството за идеи (Idea Space). Подадените идеи могат да бъдат редактирани през целия период за кандидатстване (от 15 март 2021 г. до 13:00 ч. ЕЕТ на 26 април 2021 г.). Можете също така да поканите до четирима колеги да работят заедно по вашата идея, като добавите техните имейл адреси към формуляра за кандидатстване.
 
След като изпратите проектната си идея, нейно резюме ще бъде публикувано на страницата на „Европа като общност на граждани“ (https://civic-europe.eu/) в пространството за идеи (Idea Space).
Някои по-важни дати:
 • Кандидатстване/представяне на проектни идеи: 15 март – 26 април (13:00 часа ЕЕТ) 2021 г.
 • Гласуване за Награда на общността*: 10 май – 31 май 2021 г.
 • Обявяване на Наградата на общността: началото на м. юни 2021 г.
 • Обявяване на финалистите: началото на м. юли 2021 г.
 • Изпращане на детайлен финансов план за реализиране на идеята от страна на финалистите: началото на м. юли 2021 г.
 • Интервюта с финалистите (ще се проведат онлайн): 12 юли – 6 август 2021 г.
 • Обявяване на печелившите идеи: краят на м. септември 2021 г.
 • Онлайн среща за запознаване на победителите: м. октомври 2021 г.
 • Изпълнение на проектите: м. октомври 2021 – м. ноември 2022 г.
 • Отчитане на проектите: до 30 ноември 2022 г.
* Успоредно с процеса на подбор на двайсетте проекта, които ще бъдат финансирани, всеки кандидат, подал проектно предложение, ще има възможност да гласува за т.нар. „Награда на общността“ (Community Award). В резултат от гласуването, спечелилата идея ще получи 3000 евро и същата нефинансова подкрепа като печелившите идеи от конкурса. Ако повече от една идея спечели „Наградата на общността“, наградата от 3000 евро ще бъде поделена между всички избрани.

Ролята на фондация „Софийска платформа“ и как конкурсът за финансиране на проекти се вписва в по-голямата картина на програмата „Европа като общност на граждани“

Голямата картина
„Европа като общност на граждани“ (Civic Europe) е програма, подкрепяща местни граждански инициативи, която работи в две основни направления:
 1. Програма за повишаване на капацитети на местни граждански активисти в България, Полша, Румъния и Унгария (Civic Europe Capacity Building).
 2. Kонкурс за финансиране на местни граждански инициативи (Civic Europe Idea Challenge).
Повече информация за цялата програма „Европа като общност на граждани“ можете да намерите тук.  
Ролята на фондация „Софийска платформа“
Що се касае до първото направление, фондация „Софийска платформа“ ръководи програмата за развитие на капацитети на местни граждански активисти в една от четирите страни – България.
 
Повече информация за развитието на това направление на програмата в България можете да намерите на интернет страницата на фондация „Софийска платформа“ и в страницата ни във „Фейсбук“.
 
Що се касае до второто направление – конкурсът за финансиране на проекти, фондация „Софийска платформа“ е местната контактна точка или т.нар. Scouting Partner за България. Това значи, че ние сме отговорни за следното:  
 1. Разпространение в страната на информация за конкурса за финансиране на местни граждански инициативи по програма „Европа като общност на граждани“;
 2. Подпомагане на кандидатстващите организации чрез:
  1. Тълкуване на правилата и процеса на кандидатстване.
  2. Съветване по отношение на конкретни въпроси относно тяхната проектна идея.
Можете да намерите отговорите на често задавани въпроси на английски език на официалната страница на конкурса ето тук. Ако тя не ви дава отговор, ние сме насреща! Следете страницата ни във фейсбук за новини и ни пишете на civic@sofiaplatform.org при нужда.
 
Предивд на изложеното дотук и ролята на фондация „Софийска платформа“ в конкурса Idea Challenge 2021, в случай на противоречие между условията за участие в конкурса, изложени тук или другаде на български език, и официалните условия за участие в конкурса, достъпни тук, приоритет при тълкуването ще имат текстовете на официалния сайт на програмата: https://civic-europe.eu/.
 
 

Програмата е разработена в партньорство с:

Програмата е финансирана от:

Назад
Сайтът на „Софийска платформа“ използва бисквитки, включително и бисквитки от трети страни. Ползвайки уебсайта Вие се съгласятвате с използването на бисквитки. Приемам