+359 878 877 739
office@sofiaplatform.org
20.05.2024

Кандидатствай сега: Финансиране на проекти на гражданските организации в рамките на PROTEUS

PROTEUS е проект по програма CERV на Европейския съюз, който цели да подсили устойчивостта на гражданските организации и да подкрепи демократичното участие чрез обучения и финансова помощ. 

Фондация „Софийска платформа“ обявява покана към неправителствени организации за кандидатстване за финансиране на проект в рамките на PROTEUS. Целта на настоящата възможност е да подкрепи гражданското участие и защитата на европейските права и ценности в географски отдалечените и периферни райони. Ще бъдат подкрепени до 9 проекта, на основа максимален размер на предоставеното финансиране. 


Срокът за кандидатстване е до 23:59 часа на 22.07.2024 г.  

✔ Ще бъдат финансирани проектни предложения със следната насоченост: подкрепа на граждански активизъм и гражданското участие в периферни зони (виж дефиниция в Насоките за кандидатстване).  

Видове дейности, които са допустими:   

 • Дейности за повишаване на осведомеността относно правата и ценностите на ЕС;  

 • Организиране на граждански платформи и граждански диалог по теми, свързани с правата и ценностите на ЕС;  

 • Коалиране и партньорства между граждански организации, координация и стратегическо сътрудничество между граждански организации и други заинтересовани страни, било то публични или частни;  

 • Предоставяне на безплатни съвети на гражданите и дейности във връзка с наблюдение и мониторинг по отношение на политики, права и ценности на ЕС;  

 • Дейности за насърчаване на прилагането на европейското законодателство и регулации, включително прилагане на решения по съдебни дела;  

 • Застъпнически действия за създаване или промяна на различни публични политики и процеси на вземане на решения;  

 • Провеждане на изследвания и анализи, подкрепящи информираното формулиране на публични политики на национално и европейско ниво; развиване на инструменти и стандарти в подкрепа на европейските ценности; 

 • Предоставяне на подкрепящи услуги на целевата група – за целите на настоящата покана, това включва подкрепа на жертви; обучения за повишаване осведомеността на целевата група относно техните права и начини да ги упражняват, механизми за тяхното отстояване или други обучения, които не са с изцяло образователна или професионална насоченост.  

Видове дейности, които не са допустими и няма да бъдат финансирани:   

 • Научни изследвания;   

 • Академични стипендии;   

 • Еднократни събития;   

 • Хуманитарна помощ;  

 • Социални услуги; 

 • Религиозни дейности.  


Размерът на допустимото финансиране е минимум 500 евро (977.91 лева) и максимум 2 500 евро (4 889.57 лева). 

Критерии за допустимост на подадените предложения:  

 • дали предложението е от неправителствена организация, регистрирана в България; 

 • дали проектното предложение е в съответствие с основните права и ценности на ЕС и отговаря на целите на настоящата покана, описани в т. 2.2. от Насоките за кандидатстване;   

 • дали са предоставили всички изискуеми документи в срок и надлежно попълнени, съгласно Насоките за кандидатстване;  

 • дали предложените дейности ще се проведат в периферни райони на страната или ще облагодетелстват периферни райони и отговарят на допустимите дейности, посочени в т. 2 от Насоките за кандидатстване

 • дали ще бъдат завършени до 30 април 2025 г. 

Критерии за оценка на подадените предложения:  

 • дали проектното предложение е в съответствие с основните права и ценности на ЕС и целите на настоящата покана, описани в т. 2.2 от Насоките за кандидатстване;  

 • дали проектното предложение адресира проблем на целевата група/местната общност;  

 • дали идентифицираният проблем е добре описан; избраният подход е добре представен и обоснован, с посочени ресурси, дейности, методи, очаквани резултати и крайни бенефициенти; 

 • дали проектното предложение включва дейности, които са допустими (виж т. 2.3 от Насоките за кандидатстване) и които целят да адресират идентифицираните проблем/и; 

 • дали бюджетът е разбираем, с ясна логика на разпределението на средствата. 


Как да кандидатствате? 

 1. Запознайте се с Насоките за кандидатстване
 2. Изтеглете и попълнете Формата за кандидатстване за микрофинансиране
 3. Изтеглете и попълнете Бюджетната форма за проектно предложение 

При възникнали въпроси в подготовката на проектното предложение можете да се обърнете към Деница Видолова от екипа на фондация „Софийска платформа“ на е-мейл proteus@sofiaplatform.org  или на телефон 0878 877 739.  

______________
Проектът PROTEUS е съфинансиран по програмата CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието носи единствено Transatlantic Foundation и проектните партньори. Съдържанието не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.


Назад
Сайтът на „Софийска платформа“ използва бисквитки, включително и бисквитки от трети страни. Ползвайки уебсайта Вие се съгласятвате с използването на бисквитки. Приемам